Web Cơ Bản

Cách sử dụng biến (Variable) trong JavaScript

1) Biến là gì?

- Biến cũng giống như là một cái thùng chứa dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu

- Ví dụ, kịch bản bên dưới có một biến tên là name và nó lưu trữ giá trị Nguyễn Thành Nhân.

<script>
  var name = "Nguyễn Thành Nhân";
</script>

- Biến giúp người lập trình viên đơn giản hóa việc sử dụng một giá trị nhiều lần bằng cách gọi tên biến.

- Điển hình là hai kịch bản bên dưới có chức năng giống nhau. Nhưng kịch bản thứ hai lại ngắn gọn hơn vì thay vì phải gõ "Nguyễn Thành Nhân" ba lần thì ta chỉ cần gõ một lần để gán cho biến rồi sau đó gọi tên biến ba lần.

<script>
  document.write("Họ tên là " + "Nguyễn Thành Nhân");
  document.write("Giới tính của " + "Nguyễn Thành Nhân" + " là nam");
  document.write("Năm sinh của " + "Nguyễn Thành Nhân" + " là 1993");
</script>
Xem ví dụ
<script>
  var name = "Nguyễn Thành Nhân";
  document.write("Họ tên: " + name);
  document.write("Giới tính của " + name + " là nam");
  document.write("Năm sinh của " + name + " là 1993");
</script>
Xem ví dụ

- Ở ví dụ trên, "Nguyễn Thành Nhân" chỉ là một giá trị đơn giản, sau này bạn sẽ gặp những giá trị phức tạp hơn lên đến hàng trăm ký tự. Việc sử dụng biến lại càng trở nên hữu ích.

2) Cách khai báo một biến

2.1) Khai báo một biến

- Để khai báo một biến (hay còn gọi là tạo một biến), ta sử dụng cú pháp như sau:

var tên biến;

- Ví dụ, khai báo một biến có tên là hoten

var hoten;

2.2) Gán giá trị cho biến

- Sau khi khai báo, nếu biến vẫn chưa được gán giá trị thì mặc định nó sẽ có giá trị là undefined (Xem ví dụ)

- Để gán giá trị cho một biến, ta sử dụng cú pháp như sau:

tên biến = giá trị;
Ví dụ:

Gán giá trị cho biến hoten là Lữ Bố


<script>
  var hoten;
  hoten = "Lữ Bố";
</script>
Xem ví dụ

2.3) Cập nhật giá trị của biến

- Sau khi một biến đã được gán giá trị, nếu muốn cập nhật cho nó một giá trị mới thì ta sử dụng cú pháp như sau:

tên biến = giá trị mới;
Ví dụ:

Cập nhật lại giá trị của biến hoten thành Điêu Thuyền


<script>
  var hoten;
  hoten = "Lữ Bố";
  hoten = "Điêu Thuyền";
</script>
Xem ví dụ

2.4) Khai báo biến và gán giá trị đồng thời

- Thay vì phải chia thành hai bước: (1) khai báo biến (2) gán giá trị thì ta có thể gôm chung thành một bước khai báo biến rồi gán giá trị luôn.

Ví dụ:

<script>
  var hoten = "Lữ Bố";
</script>
Xem ví dụ

3) Khai báo nhiều biến đồng thời

- Ta có thể khai báo nhiều biến một lượt bằng cách dùng dấu phẩy ngăn giữa các tên biến, rồi sau đó gán giá trị cho từng biến.

Ví dụ:

<script>
  var a, b, c;
  a = "Nguyễn Thành Nhân";
  b = 1993;
  c= "Nam";
</script>
Xem ví dụ

- Ta cũng có thể vừa khai báo vừa gán giá trị cho biến (Tuy nhiên, không bắt buộc phải gán giá trị cho tất cả các biến cùng một lượt)

Ví dụ:

<script>
  var a = "Nguyễn Thành Nhân", b, c = 1993;
</script>
Xem ví dụ

4) Quy tắc đặt tên biến

- Tên biến là một tập hợp gồm một hoặc nhiều ký tự.

- Tên biến có thể chứa các ký tự trong danh sách bên dưới:

Các chữ cái in hoa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Các chữ cái thường a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dấu gạch dưới _
Dấu đô la $ (khuyến khích KHÔNG NÊN sử dụng dấu đô la trong việc đặt tên biến)

- Tên biến tuyệt đối không được phép chứa các ký tự đặt biệt (Ví dụ như: @, #, !, %, ^, &, ....)

- Tên biến không được bắt đầu bằng một chữ số.

Một số ví dụ đặt tên biến đúng quy tắc Một số ví dụ đặt tên biến sai quy tắc
w
webcoban
Webcoban
webCobAn
we9co3an
_webc_oban
9webcoban (sai vì bắt đầu bằng chữ số)
web%^coban (sai vì chứa ký tự đặc biệt)

- Tên biến có phân biệt trường hợp chữ in hoa và chữ thường (Ví dụ, webcoban và Webcoban là hai biến khác nhau)

- Tên biến phải duy nhất (không được khai báo một biến có tên trùng với tên của một biến đã được khai báo trước đó)

- Không được đặt tên biến trùng với các từ dành riêng trong JavaScript

5) Giá trị của biến

- Giá trị của biến rất đa dạng, có thể là: một chuỗi ký tự, một số, một biến khác, một biểu thức, undefined, ....

5.1) Giá trị của biến là một chuỗi ký tự

- Nếu giá trị của biến là một chuỗi ký tự thì ta phải đặt chuỗi ký tự đó bên trong cặp dấu nháy kép " " hoặc cặp dấu nháy đơn ' '

var hoten = "Nguyễn Thành Nhân";
var thanhpho = 'Cần Thơ';

5.2) Giá trị của biến là một số

- Nếu giá trị của biến là một số thì ta cứ để nguyên.

var namsinh = 1993;

- Nếu giá trị của biến là một số mà ta lại đặt bên trong cặp dấu nháy kép hoặc nháy đơn thì nó sẽ bị ép sang kiểu chuỗi ký tự (Xem ví dụ)

5.3) Giá trị của biến là một biến khác

- Giá trị của biến có thể là một biến khác.

- Khi đó, giá trị thực của biến sẽ là giá trị của biến mà nó lưu trữ.

var hoten = "Nguyễn Thành Nhân";
var name = hoten; //biến name sẽ có giá trị là Nguyễn Thành Nhân

5.4) Giá trị của biến là một biểu thức

- Giá trị của biến có thể là một biểu thức.

- Khi đó, giá trị thực của biến sẽ là kết quả của biểu thức (sau khi đã được tính toán xong).

var a = 100;
var b = 50;
var c = "Thành Nhân";
var result_1 = (35 + 10)*2; //biến result_1 có giá trị là 90
var result_2 = a + b - 30; //biến result_2 có giá trị là 120
var result_3 = c + " Cần Thơ"; //biến result_3 có giá trị là Thành Nhân Cần Thơ

5.5) Giá trị của biến là undefined

- Khi một biến được khai báo mà chưa được gán giá trị thì biến đó sẽ nhận giá trị là undefined (không xác định).

var a; //Khi này biến a sẽ có giá trị là undefined