Web Cơ Bản

Các phương thức xử lý chuỗi trong JavaScript

1) Danh sách các hàm xử lý chuỗi

Phương thức Mô tả Xem chi tiết
charAt() Trả về ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi Xem chi tiết
charCodeAt() Trả về giá trị Unicode của ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi Xem chi tiết
concat() Nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi Xem chi tiết
endsWith() Kiểm tra xem chuỗi có được kết thúc bởi ký tự do bạn chỉ định hay không Xem chi tiết
fromCharCode() Chuyển đổi giá trị Unicode sang ký tự Xem chi tiết
includes()
indexOf() Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một giá trị trong chuỗi Xem chi tiết
lastIndexOf() Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của một giá trị trong chuỗi Xem chi tiết
localeCompare()
match()
repeat()
replace()
search()
slice()
split()
startsWith() Kiểm tra xem chuỗi có được bắt đầu bởi ký tự do bạn chỉ định hay không Xem chi tiết
substr() Trích xuất chuỗi ký tự con
(với số lượng ký tự được chỉ định) trong chuỗi cha
Xem chi tiết
substring() Trích xuất chuỗi ký tự con
(nằm giữa hai chỉ số được chỉ định) trong chuỗi cha
Xem chi tiết
toLocaleLowerCase()
toLocaleUpperCase()
toLowerCase() Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi về dạng chữ thường Xem chi tiết
toString()
toUpperCase() Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi về dạng chữ in hoa Xem chi tiết
trim() Xóa tất cả những khoảng trắng nằm ở đầu và cuối chuỗi Xem chi tiết
valueOf()

2) Danh sách các hàm xử lý chuỗi với HTML

Hàm Mô tả Xem chi tiết
anchor()
big() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <big> Xem chi tiết
blink()
bold() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <b> Xem chi tiết
fixed()
fontcolor()
fontsize()
italics() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <i> Xem chi tiết
link() Tạo một chuỗi là một liên kết Xem chi tiết
small() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <small> Xem chi tiết
strike() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <strike> Xem chi tiết
sub() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <sub> Xem chi tiết
sup() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <sup> Xem chi tiết