Web Cơ Bản

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Location

- Đối tượng location chứa các thông tin của URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập).

- Với việc truy cập vào các thuộc tính của đối tượng location, ta có thể lấy được những thông tin của URL hiện tại như: giao thức, tên máy chủ, tên đường dẫn, chuỗi truy vấn, chỗ neo, .....

- Ngoài ra, đối tượng location còn cung cấp các phương thức giúp ta tải lại trang hoặc điều hướng trang hiện tại sang một trang khác.

1) Danh sách các thuộc tính của đối tượng location

Thuộc tính Mô tả Xem chi tiết
href Trả về URL hiện tại Xem chi tiết
protocol Trả về giao thức của URL hiện tại Xem chi tiết
hostname Trả về tên máy chủ của URL hiện tại Xem chi tiết
pathname Trả về tên đường dẫn của URL hiện tại Xem chi tiết
search Trả về chuỗi truy vấn của URL hiện tại Xem chi tiết
hash Trả về chỗ neo (anchor) của URL hiện tại Xem chi tiết

2) Danh sách các phương thức của đối tượng location

Phương thức Mô tả Xem chi tiết
reload() Tải lại trang hiện tại Xem chi tiết
replace() Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác Xem chi tiết
assign() Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác Xem chi tiết