Web Cơ Bản

Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript

- Đối tượng ngày tháng là một tập hợp các thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili giây, múi giờ) của một thời điểm nào đó.

- Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript giúp chúng ta có thể làm một số công việc với đối tượng ngày tháng như:

 • Lấy các thông tin về thời gian của đối tượng ngày tháng: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, ....
 • Thiết lập lại các thông tin về thời gian của đối tượng ngày tháng

- Dưới đây là danh sách các phương thức dùng để lấy thông tin về thời gian của đối tượng ngày tháng theo giờ địa phương:

Phương thức Mô tả
getDay() Trả về ngày trong tuần (Thứ) của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 6)
getDate() Trả về ngày trong tháng của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 1 - 31)
getMonth() Trả về tháng của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 11)
getFullYear() Trả về năm của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 1000 - 9999)
getHours() Trả về giờ của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 23)
getMinutes() Trả về phút của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 59)
getSeconds() Trả về giây của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 59)
getMilliseconds() Trả về mili giây của đối tượng ngày tháng (có giá trị từ 0 - 999)
getTime() Trả về tổng số mili giây từ thời điểm 01/01/1970 00:00:00 đến thời điểm của đối tượng ngày tháng (tính theo giờ tiêu chuẩn UTC)

- Dưới đây là danh sách các phương thức dùng để thiết lập lại thông tin về thời gian của đối tượng ngày tháng theo giờ địa phương:

Phương thức Mô tả
setDate() Thiết lập lại ngày trong tháng của đối tượng ngày tháng
setMonth() Thiết lập lại tháng của đối tượng ngày tháng
setFullYear() Thiết lập lại năm của đối tượng ngày tháng
setHours() Thiết lập lại giờ của đối tượng ngày tháng
setMinutes() Thiết lập lại phút của đối tượng ngày tháng
setSeconds() Thiết lập lại giây của đối tượng ngày tháng
setMilliseconds() Thiết lập lại mili giây của đối tượng ngày tháng

1) Phương thức getDay()

- Phương thức getDay() trả về ngày trong tuần (hay còn gọi là Thứ) của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 6:

 • Chủ Nhật có giá trị 0
 • Thứ hai có giá trị 1
 • Thứ ba có giá trị 2
 • Thứ tư có giá trị 3
 • Thứ năm có giá trị 4
 • Thứ sáu có giá trị 5
 • Thứ bảy có giá trị 6
Ví dụ:

Xác định ngày trong tuần của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getDay(); 
</script>
Xem ví dụ

2) Phương thức getDate()

- Phương thức getDate() trả về ngày trong tháng của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 31.

Ví dụ:

Xác định ngày trong tháng của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getDate();
</script>
Xem ví dụ

3) Phương thức getMonth()

- Phương thức getMonth() trả về tháng của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 11:

 • Tháng một có giá trị 0
 • Tháng hai có giá trị 1
 • Tháng ba có giá trị 2
 • ....
 • Thứ mười hai có giá trị 11
Ví dụ:

Xác định tháng của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getMonth();
</script>
Xem ví dụ

4) Phương thức getFullYear()

- Phương thức getFullYear() trả về năm của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999.

Ví dụ:

Xác định năm của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getFullYear();
</script>
Xem ví dụ

5) Phương thức getHours()

- Phương thức getHours() trả về giờ của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 23.

Ví dụ:

Xác định giờ của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getHours();
</script>
Xem ví dụ

6) Phương thức getMinutes()

- Phương thức getMinutes() trả về phút của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 59.

Ví dụ:

Xác định phút của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getMinutes();
</script>
Xem ví dụ

7) Phương thức getSeconds()

- Phương thức getSeconds() trả về giây của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 59.

Ví dụ:

Xác định giây của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getSeconds();
</script>
Xem ví dụ

8) Phương thức getMilliseconds()

- Phương thức getMilliseconds() trả về mili giây của đối tượng ngày tháng.

- Kết quả trả về sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 999.

Ví dụ:

Xác định mili giây của thời điểm hiện tại


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getMilliseconds();
</script>
Xem ví dụ

9) Phương thức getTime()

- Phương thức getTime() trả về tổng số mili giây từ thời điểm 01/01/1970 00:00:00 đến thời điểm của đối tượng ngày tháng (tính theo giờ tiêu chuẩn UTC)

Ví dụ:

Xác định tổng số mili giây từ thời điểm 01/01/1970 00:00:00 đến thời điểm hiện tại
(tính theo giờ tiêu chuẩn UTC)


<script>
  var date = new Date();
  var result = date.getTime();
</script>
Xem ví dụ

10) Phương thức setDate()

- Phương thức setDate() dùng để thiết lập lại ngày trong tháng của đối tượng ngày tháng.

 • Muốn thiết lập lại thành ngày 1, nhập đối số có là giá trị 1
 • Muốn thiết lập lại thành ngày 2, nhập đối số có là giá trị 2
 • Muốn thiết lập lại thành ngày 3, nhập đối số có là giá trị 3
 • ....
 • Muốn thiết lập lại thành ngày 31, nhập đối số có là giá trị 31
Ví dụ:

Thiết lập lại ngày trong tháng của thời điểm hiện tại thành ngày 15


<script>
  var date = new Date();
  date.setDate(15);
</script>
Xem ví dụ

11) Phương thức setMonth()

- Phương thức setMonth() dùng để thiết lập lại tháng của đối tượng ngày tháng.

 • Muốn thiết lập lại thành tháng một, nhập đối số có là giá trị 0
 • Muốn thiết lập lại thành tháng hai, nhập đối số có là giá trị 1
 • Muốn thiết lập lại thành tháng ba, nhập đối số có là giá trị 2
 • ....
 • Muốn thiết lập lại thành tháng mười hai, nhập đối số có là giá trị 11
Ví dụ:

Thiết lập lại tháng của thời điểm hiện tại thành tháng tám


<script>
  var date = new Date();
  date.setMonth(7);
</script>
Xem ví dụ

12) Phương thức setFullYear()

- Phương thức setFullYear() dùng để thiết lập lại năm của đối tượng ngày tháng.

Ví dụ:

Thiết lập lại năm của thời điểm hiện tại thành 1993


<script>
  var date = new Date();
  date.setFullYear(1993);
</script>
Xem ví dụ

13) Phương thức setHours()

- Phương thức setHours() dùng để thiết lập lại giờ của đối tượng ngày tháng.

 • Muốn thiết lập lại thành 1 giờ, nhập đối số có là giá trị 1
 • Muốn thiết lập lại thành 2 giờ, nhập đối số có là giá trị 2
 • Muốn thiết lập lại thành 3 giờ, nhập đối số có là giá trị 3
 • ....
 • Muốn thiết lập lại thành 24 giờ, nhập đối số có là giá trị 0
Ví dụ:

Thiết lập lại giờ của thời điểm hiện tại thành 5 giờ chiều


<script>
  var date = new Date();
  date.setHours(17);
</script>
Xem ví dụ

14) Phương thức setMinutes()

- Phương thức setMinutes() dùng để thiết lập lại phút của đối tượng ngày tháng.

Ví dụ:

Thiết lập lại phút của thời điểm hiện tại thành 35 phút


<script>
  var date = new Date();
  date.setMinutes(35);
</script>
Xem ví dụ

15) Phương thức setSeconds()

- Phương thức setSeconds() dùng để thiết lập lại giây của đối tượng ngày tháng.

Ví dụ:

Thiết lập lại giây của thời điểm hiện tại thành 59 giây


<script>
  var date = new Date();
  date.setSeconds(59);
</script>
Xem ví dụ

16) Phương thức setMilliseconds()

- Phương thức setMilliseconds() dùng để thiết lập lại mili giây của đối tượng ngày tháng.

Ví dụ:

Thiết lập lại mili giây của thời điểm hiện tại thành 567 giây


<script>
  var date = new Date();
  date.setMilliseconds(567);
</script>
Xem ví dụ