Web Cơ Bản

Thuộc tính href của đối tượng Location

- Thuộc tính href của đối tượng location chứa URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập)

- Với việc truy cập vào thuộc tính href của đối tượng location, ta có thể lấy được URL hiện tại hoặc thiết lập URL hiện tại thành một URL mới.

1) Cú pháp

- Lấy URL hiện tại

location.href

- Thiết lập URL hiện tại thành một URL mới

location.href = URL mới

- Lưu ý: URL mới có thể là

 • Một đường dẫn tuyệt đối, ví dụ như:
  http://webcoban.vn/css/default.html
 • Một đường dẫn tương đối, ví dụ như:
  ../css/default.html

2) Một số ví dụ

Ví dụ:

Lấy URL hiện tại


<script>
  var x = location.href;
</script>
Xem ví dụ
Ví dụ:

Thiết lập lại URL hiện tại thành http://webcoban.vn


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <button type="button" onclick="thiet_lap()">Thiết lập lại URL hiện tại</button>

  <script>
    function thiet_lap(){
      location.href = "http://webcoban.vn";
    }
  </script>

</body>
</html>
Xem ví dụ