Web Cơ Bản

Thuộc tính cookieEnabled của đối tượng Navigator

- Thuộc tính cookieEnabled của đối tượng navigator chứa một giá trị Boolean cho biết trình duyệt của người dùng có được bật cookie hay không.

1) Cú pháp

- Để kiểm tra xem trình duyệt có được bật cookie hay không, ta truy cập vào thuộc tính cookieEnabled của đối tượng navigator giống cú pháp bên dưới.

navigator.cookieEnabled
  • Nếu trình duyệt có bật cookie thì navigator.cookieEnabled sẽ trả về giá trị true
  • Nếu trình duyệt không bật cookie thì navigator.cookieEnabled sẽ trả về giá trị false

2) Một số ví dụ

Ví dụ:
<script>
    var x = navigator.cookieEnabled;
</script>

Đối với trình duyệt mà bạn đang dùng, biến x sẽ có giá trị là: