Web Cơ Bản

Biểu thức (word1|word2|...|wordN) trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Biểu thức (word1|word2|...|wordN) được dùng để tìm các từ word1, word2, ..., wordN.

Cú pháp:

new RegExp("(word1|word2|...|wordN)","bổ nghĩa")

hoặc

/(word1|word2|...|wordN)/bổ nghĩa

Trong đó:

  • word1, word2,..., wordN có thể là một ký tự hoặc cụm ký tự
  • bổ nghĩa có thể là:
    • g: lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp
    • i: không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường
    • gi: lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường
Ví dụ 1:

Tìm các từ web, huong, d, 20 trong chuỗi "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /(web|huong|d|20)/g;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 2:

Tìm các từ web, huong, d, 20 trong chuỗi "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /(web|huong|d|20)/gi;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016

Chúng ta cũng có thể kết hợp với biểu thức [các ký tự cần tìm] và [^các ký tự không cần tìm]

Ví dụ 3:
var str = "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /(web|[abc])/g;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016