WEB CƠ BẢN

Thuộc tính platform của đối tượng Navigator


- Thuộc tính platform của đối tượng navigator chứa thông tin nền trảng của trình duyệt của người dùng.

1) Cú pháp

- Để lấy nền tảng của trình duyệt, ta truy cập vào thuộc tính platform của đối tượng navigator giống cú pháp bên dưới.

navigator.platform

2) Một số ví dụ

Ví dụ
<script>
  var x = navigator.platform;
</script>

Đối với trình duyệt mà bạn đang dùng, biến x sẽ có giá trị là:

Một số nền tảng trình duyệt phổ biến:

 • Win16
 • Win32
 • WinCE
 • Mac68K
 • MacPPC
 • MacIntel
 • Linux i686
 • Linux armv7l
 • Linux aarch64
 • HP-UX
 • SunOS
 • ....