Cách sử dụng các phương thức và thuộc tính của đối tượng History trong JavaScript

các phương thức và thuộc tính của đối tượng History trong JavaScript,cac phuong thuc va thuoc tinh cua doi tuong history trong javascript

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng History

- Đối tượng history chứa thông tin về lịch sử truy cập các trang web của cửa sổ trình duyệt hiện tại.

- Đối tượng history cung cấp ba phương thức chính:

Phương thức Mô tả Xem chi tiết
back() Quay lại trang được truy cập trước trang hiện tại
forward() Tới trang được truy cập sau trang hiện tại
go() Tải lại một trang nằm ở một ví trí xác định so với trang hiện tại trong lịch sử truy cập của cửa sổ trình duyệt

- Đối tượng history có một thuộc tính:

Thuộc tính Mô tả Xem chi tiết
length Trả về số lần truy cập trang của cửa sổ trình duyệt hiện tại

Các phương thức và thuộc tính của đối tượng History trong JavaScript

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi