X
JavaScript
Các hướng dẫn cơ bản
Browser Object Model (BOM)
[Tìm hiểu nâng cao] Browser Object Model
Các phương thức và thuộc tính trong JavaScript
X

Cách sử dụng đối tượng location trong javascript để lấy các thông tin về url của trang web mà bạn đang truy cập hiện tại như thông tin giao thức tên máy chủ tên đường dẫn và các phương thức để tải lại trang như reload() hoặc điều hướng trang hiện tại sang một trang khác như phương thức replace() và assign()

cách sử dụng đối tượng location trong javascript,cach su dung doi tuong location trong javascript