WEB CƠ BẢN

Biểu thức chính quy (Regular Expressions) trong JavaScript


Bổ nghĩa Diễn tả Xem chi tiết
i So khớp chuỗi không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường
g Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp (thay vì chỉ dừng lại ở kết quả đầu tiên thấy trùng khớp)
   
Biểu thức Diễn tả Xem chi tiết
[các ký tự cần tìm] Tìm các ký tự nằm bên trong cặp dấu ngoặc vuông
[^các ký tự không cần tìm] Tìm các ký tự KHÔNG nằm bên trong cặp dấu ngoặc vuông
(word1|word2|...|wordN) Tìm word1, word2,...wordN (Trong đó word1, word2,...wordN có thể là một ký tự hoặc cụm ký tự)
Siêu ký tự Diễn tả Xem chi tiết
. Đại diện cho một ký tự bất kỳ
\w Tìm các ký tự là chữ, số, hoặc dấu gạch dưới _
\W Tìm các ký tự KHÔNG PHẢI là chữ, số, hoặc dấu gạch dưới _
\d Tìm các ký tự là số
\D Tìm các ký tự KHÔNG PHẢI là số
\s  
\S  
\b  
\B  
\0  
\n  
\f  
\r  
\t  
\v  
\xxx  
\xdd  
\uxxxx  
Số lượng Diễn tả Xem chi tiết
n+  
n*  
n?  
n{X}  
n{X,Y}  
n{X,}  
n$  
^n  
?=n  
?!n  
Thuộc tính Diễn tả Xem chi tiết
constructor  
global  
ignoreCase  
lastIndex  
multiline  
source Trả về phần chuỗi mẫu của biểu thức chính quy.
Phương thức Diễn tả Xem chi tiết
compile()  
exec() Phương thức exec() dùng để kiểm tra xem trong một chuỗi có chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không.
  • Nếu có thì trả về kết quả đầu tiên được so thấy trùng khớp.
  • Nếu không thì trả về giá trị null.
test() Kiểm tra xem trong một chuỗi có chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không. 
  • Nếu có thì trả về giá trị true. 
  • Nếu không thì trả về giá trị false.
toString() Trả về giá trị chuỗi của một biểu thức chính quy