X
JavaScript
Các hướng dẫn cơ bản
Browser Object Model (BOM)
[Tìm hiểu nâng cao] Browser Object Model
Các phương thức và thuộc tính trong JavaScript
X

Cách sử dụng đối tượng screen (màn hình) trong JavaScript để lấy chiều rộng và chiều cao màn hình máy tính của người dùng

Đối tượng Screen (màn hình) trong JavaScript,chiều rộng màn hình,chieu rong man hinh,chiều cao màn hình,chieu cao man hinh