X
JavaScript
Các hướng dẫn cơ bản
Browser Object Model (BOM)
[Tìm hiểu nâng cao] Browser Object Model
Các phương thức và thuộc tính trong JavaScript
X

Phương thức hàm alert() confirm() prompt() trong JavaScript

Phương thức hàm alert() confirm() prompt() trong JavaScript