Cách sử dụng toán tử tăng một ++ tiền tố hậu tố trong JavaScript và cách sử dụng toán tử giảm một -- tiền tố hậu tố trong JavaScript

toán tử ++ trong javascript,toàn tử -- trong javascript,tiền tố hậu tố trong javacript

Toán tử ++ và Toán tử -- trong JavaScript

1) Toán tử ++

- Toán tử ++ được dùng để tăng giá trị của biến lên một đơn vị.

Ví dụ

<script>
  var a = 100;
  var b = 998;
  ++a; //Giá trị của biến a sẽ là 101
  ++b; //Giá trị của biến b sẽ là 999
</script>

- Toán tử ++ được chia làm hai loại:

 • Tiền tố (khi toán tử ++ đặt trước biến), ví dụ: ++a
 • Hậu tố (khi toán tử ++ đặt sau biến), ví dụ: a++

- Dưới đây là bảng tóm tắt điểm giống nhau và khác nhau giữa toán tử ++ tiền tố và hậu tố:

Toán tử ++ tiền tố Toán tử ++ hậu tố
Giống Tăng giá trị của biến lên một đơn vị Tăng giá trị của biến lên một đơn vị
Khác Giá trị của biến sẽ được tăng lên một đơn vị ngay trong biểu thức Giá trị của biến sẽ được tăng lên một đơn vị ngay sau khi biểu thức kết thúc

2) Toán tử --

- Toán tử -- được dùng để giảm giá trị của biến xuống một đơn vị.

Ví dụ

<script>
  var a = 100;
  var b = 998;
  --a; //Giá trị của biến a sẽ là 99
  --b; //Giá trị của biến b sẽ là 997
</script>

- Toán tử -- được chia làm hai loại:

 • Tiền tố (khi toán tử -- đặt trước biến), ví dụ: --a
 • Hậu tố (khi toán tử -- đặt sau biến), ví dụ: a--

- Dưới đây là bảng tóm tắt điểm giống nhau và khác nhau giữa toán tử -- tiền tố và hậu tố:

Toán tử -- tiền tố Toán tử -- hậu tố
Giống Giảm giá trị của biến xuống một đơn vị Giảm giá trị của biến xuống một đơn vị
Khác Giá trị của biến sẽ được giảm xuống một đơn vị ngay trong biểu thức Giá trị của biến sẽ được giảm xuống một đơn vị ngay sau khi biểu thức kết thúc

Toán tử tăng một ++ và toán tử giảm một -- tiền tố hậu tố trong JavaScript

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi