X
JavaScript
Các hướng dẫn cơ bản
Browser Object Model (BOM)
[Tìm hiểu nâng cao] Browser Object Model
Các phương thức và thuộc tính trong JavaScript
X

Cách sử dụng đối tượng History trong JavaScript và truy cập các phương thức của đối tượng History để quay lại trang trước hoặc tới trang kế tiếp trong lịch sử truy cập của cửa sổ trình duyệt

đối tượng history trong javascript,doi tuong history trong javascript,đối tượng history,doi tuong history,history trong javascript,quay lại trang trước,quay lai trang truoc,tới trang kế tiếp,toi trang ke tiep