X
JavaScript
Các hướng dẫn cơ bản
Browser Object Model (BOM)
[Tìm hiểu nâng cao] Browser Object Model
Các phương thức và thuộc tính trong JavaScript
X

Chế độ nghiêm ngặt Strict Mode trong JavaScript, use strict là gì, strict mode là gì

Chế độ nghiêm ngặt Strict Mode trong JavaScript, use strict là gì, strict mode là gì