Web Cơ Bản

Thẻ <title> trong HTML

1) Thẻ <title> trong HTML

- Thẻ <title> dùng để xác định tiêu đề của trang web.

thẻ title trong html

- Thẻ <title> nên được đặt bên trong phần tử <head>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>LẬP TRÌNH WEB</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Tài liệu học lập trình web</h1>
  </body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <title> với định dạng CSS như sau:

title {
  display: none;
}