Web Cơ Bản

Cách tạo một cái bảng (table) trong HTML

Họ tên Ngày sinh Giới tính
Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
Dương Kim Thương 16/11/1990 Nam
Mai Đức Hiếu 18/06/1989 Nam

- Tính đến thời điểm này thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với hình dạng của một cái bảng rồi, cho nên tôi không cần phải giải thích lại khái niệm bảng là gì nữa, mà chúng ta sẽ đi thẳng vào việc tìm hiểu cách tạo một cái bảng luôn.

1) Các thẻ được sử dụng trong việc tạo bảng

- Thông thường, để tạo được một cái bảng thì chúng ta cần phải sử dụng bốn loại thẻ:

<table>
<tr>
<th>
<td>

- Trong đó:

 • Thẻ <table> dùng để xác định một cái bảng.
 • Thẻ <tr> dùng để xác định một hàng bên trong bảng.
 • Thẻ <th> dùng để xác định một ô (tiêu đề) bên trong hàng.
 • Thẻ <td> dùng để xác định một ô (bình thường) bên trong hàng.
Họ tên Ngày sinh Giới tính
Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
Dương Kim Thương 16/11/1990 Nam
Mai Đức Hiếu 18/06/1989 Nam

- Ví dụ: Cái bảng bên trái có sáu hàng tương ứng với sáu phần tử <tr>, hàng đầu tiên có ba ô tiêu đề tương ứng với ba phần tử <th>, năm hàng còn lại gồm mười lăm ô bình thường tương ứng với mười lăm phần tử <td>

- Lưu ý: Ô tiêu đề là loại ô mà văn bản nằm bên trong nó mặc định được tô đậm & canh giữa.

2) Cách thức tạo một cái bảng

- Để tạo một cái bảng thì chúng ta nên thực hiện lần lượt các bước như sau:

 • Bước 1: Xác định một cái bảng.
 • Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.
 • Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.
 • Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.
 • Bước 5: Thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.
Ví dụ:
Họ tênNgày sinhGiới tính
Trần Anh Đức03/08/1993Nam
Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991Nữ
Vương Thị Lê Na06/10/1991Nữ

- Để tạo được một cái bảng giống phía trên thì chúng ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5

- Bước 1: Xác định một cái bảng

<table></table>

- Bước 1: Xác định một cái bảng

- Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

(vì có tổng cộng bốn hàng nên tôi sử dụng bốn phần tử <tr>)

<table>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
</table>

- Bước 1: Xác định một cái bảng

- Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

- Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

(hàng đầu tiên có ba ô tiêu đề, ba hàng còn lại thì mỗi hàng có ba ô bình thường)

<table>
  <tr>
   <th></th>
   <th></th>
   <th></th>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
</table>

- Bước 1: Xác định một cái bảng

- Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

- Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

- Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.

<table>
  <tr>
   <th>Họ tên</th>
   <th>Ngày sinh</th>
   <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Trần Anh Đức</td>
   <td>03/08/1993</td>
   <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
   <td>04/09/1991</td>
   <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vương Thị Lê Na</td>
   <td>06/10/1991</td>
   <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>

- Bước 1: Xác định một cái bảng

- Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

- Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

- Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.

- Bước 5: Thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.

<table border="1">
  <tr>
   <th>Họ tên</th>
   <th>Ngày sinh</th>
   <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Trần Anh Đức</td>
   <td>03/08/1993</td>
   <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
   <td>04/09/1991</td>
   <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vương Thị Lê Na</td>
   <td>06/10/1991</td>
   <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>

3) Các thuộc tính được dùng trong việc tạo bảng

- Dưới đây là danh sách một số thuộc tính thường được áp dụng trong việc tạo bảng.

(các bạn vui lòng tấm vào hình để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thuộc tính)

border

- Thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh bảng và các ô.

cellspacing

- Thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận.

cellpadding

- Thiết lập khoảng cách vùng đệm bên trong các ô.

bgcolor

- Thiết lập màu nền cho bảng hoặc các ô.

width

- Thiết lập chiều rộng cho bảng hoặc các ô.

height

- Thiết lập chiều cao cho bảng hoặc các ô.

align

- Canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều ngang)

valign

- Canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều dọc)

4) Cách gộp các ô bên trong bảng lại với nhau

- Thông thường, khi tạo một cái bảng thì số ô trên mỗi hàng phải bằng nhau. Tuy nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt, chúng ta cần phải tạo ra những cái bảng mà số ô trên mỗi hàng có sự hơn kém nhau.

Họ tên Giới tính Kết quả thi
Toán Hóa
Trần Đức Anh Nam 7.25 8.0 3.75
Mai Đức Hiếu Nam 7.0 9.0 4.75

- Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải gộp các ô lại với nhau.

4.1) Gộp các ô theo chiều ngang

- Để gộp các ô theo chiều ngang thì chúng ta đặt thuộc tính colspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn bắt đầu gộp nó với những ô nằm phía bên phải.

- Cú pháp:

colspan="số ô muốn gộp lại với nhau"
Ví dụ:

<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="3">THÔNG TIN SINH VIÊN</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

4.2) Gộp các ô theo chiều dọc

- Để gộp các ô theo chiều dọc thì chúng ta đặt thuộc tính rowspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn bắt đầu gộp nó với những ô nằm phía dưới.

- Cú pháp:

rowspan="số ô muốn gộp lại với nhau"
Ví dụ:

<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="3">LẬP TRÌNH WEB</th>
    <td>HTML</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CSS</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>JavaScript</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

4.3) Tổng hợp một số ví dụ khác để rút kinh nghiệm

Ví dụ 1:
Họ tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Kết quả thi
Toán Hóa
Trần Đức Anh 03/08/1993 Nam 7.25 8.0 3.75
Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ 7.0 9.0 4.75
Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ 6.5 9.75 2.25
Ví dụ 2:
STT Họ tên Giới tính Chức vụ
Nam Nữ
1 Trần Đức Anh X Lớp Trưởng
2 Kiều Thị Thu Hằng X Lớp Phó
3 Vương Thị Lê Na X Tổ viên
Ví dụ 3:
STT Họ tên GVHD Lịch gặp GVHD
1 Nguyễn Lê Thu Trang Th.S Hồ Sỹ Tuy Đức 08/03/2018
2 Nguyễn Thị Diễm
3 Phạm Thị Hồng Đào
4 Nguyễn Thị Kim Sa Th.S Phạm Thị Huyền Quyên 05/03/2018
5 Lê Thị Trang
Ví dụ:
Bảng điểm lớp 9B Toán Hóa
STT Họ tên
1 Trần Đức Anh 8.5 3.0 7.75
2 Kiều Thị Thu Hằng 10 9.25 5.75
3 Vương Thị Lê Na 2.25 6.0 7.75
Điểm trung bình cả lớp

5) Tạo một cái tiêu đề cho bảng

- Để tạo một cái tiêu đề cho bảng thì chúng ta cần phải đặt thẻ <caption> nằm ở vị trí đầu tiên bên trong phần tử <table> với cú pháp như sau:

<caption align="value">tiêu đề của cái bảng</caption>

- Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong hai loại giá trị:

top

- Tiêu đề sẽ nằm phía trên cái bảng.

bottom

- Tiêu đề sẽ nằm phía dưới cái bảng.

Ví dụ:

<table border="1">
  <caption align="bottom">DANH SÁCH SINH VIÊN</caption>
  <tr>
    <th>Họ tên</th>
    <th>Ngày sinh</th>
    <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính align cho thẻ <caption> thì tiêu đề của cái bảng sẽ mặc định nằm ở phía trên cái bảng.

- Thuộc tính border dùng để thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh bảng & các ô.

<table border="1">
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>

- Thuộc tính cellspacing dùng để thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận.

<table border="1" cellspacing="2">
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>

- Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính cellspacing thì khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận sẽ mặc định là 2 pixel.

- Thuộc tính cellpadding dùng để thiết lập khoảng cách vùng đệm bên trong các ô.

<table border="1" cellpadding="1">
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>

- Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính cellpadding thì khoảng cách vùng đệm bên trong các ô sẽ mặc định là 1 pixel.

- Thuộc tính bgcolor dùng để thiết lập màu nền cho bảng hoặc các ô bên trong bảng.

- Nếu muốn thiết lập màu nền cho nguyên cái bảng thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ <table>

- Nếu muốn thiết lập màu nền cho một hàng thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ <tr>

- Nếu muốn thiết lập màu nền cho một ô thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ <th> hoặc <td>

Ví dụ:

<table border="1" bgcolor="yellow">
  <tr bgcolor="red">
    <th>Họ tên</th>
    <th>Ngày sinh</th>
    <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="green">Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Thuộc tính width dùng để thiết lập chiều rộng cho bảng hoặc các ô.

- Nếu muốn thiết lập chiều rộng cho bảng thì ta đặt thuộc tính width nằm bên trong thẻ <table>

- Nếu muốn thiết lập chiều rộng cho một ô thì ta đặt thuộc tính width nằm bên trong thẻ <th> hoặc <td>

- Lưu ý: Khi chúng ta thiết lập chiều rộng cho một ô thì mặc định những ô nằm chung cột với ô đó sẽ có cùng một chiều rộng.

Ví dụ:

<table border="1" width="550">
  <tr width="50%">
    <th>Họ tên</th>
    <th>Ngày sinh</th>
    <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Thuộc tính height dùng để thiết lập chiều cao cho bảng hoặc các ô.

- Nếu muốn thiết lập chiều cao cho bảng thì ta đặt thuộc tính height nằm bên trong thẻ <table>

- Nếu muốn thiết lập chiều cao cho một ô thì ta đặt thuộc tính height nằm bên trong thẻ <th> hoặc <td>

- Lưu ý: Khi chúng ta thiết lập chiều cao cho một ô thì mặc định những ô nằm chung hàng với ô đó sẽ có cùng một chiều cao.

Ví dụ:

<table border="1" height="400">
  <tr height="75%">
    <th>Họ tên</th>
    <th>Ngày sinh</th>
    <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Anh Đức</td>
    <td>03/08/1993</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kiều Thị Thu Hằng</td>
    <td>04/09/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vương Thị Lê Na</td>
    <td>06/10/1991</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Thuộc tính align dùng để canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều ngang)

- Thuộc tính align có thể nhận một trong bốn giá trị sau đây:

left

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh trái.

center

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh giữa.

right

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh phải.

justify

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh đều hai bên trái phải.

Ví dụ:

<table border="1" width="1000">
  <tr>
   <th width="25%">Cột 1</th>
   <th width="25%">Cột 2</th>
   <th width="25%">Cột 3</th>
   <th width="25%">Cột 4</th>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left">X</td>
   <td align="center">X</td>
   <td align="right">X</td>
   <td align="justify">X</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Nếu chúng ta đặt thuộc tính align bên trong thẻ <tr> thì tất cả những ô nằm ở hàng đó đều sẽ được canh lề.

Ví dụ:

<table border="1" width="500">
  <tr>
   <td>X</td>
   <td>X</td>
   <td>X</td>
   <td>X</td>
  </tr>
  <tr align="center">
   <td>Y</td>
   <td>Y</td>
   <td>Y</td>
   <td>Y</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Thuộc tính valign dùng để canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều dọc)

- Thuộc tính valign có thể nhận một trong ba giá trị sau đây:

top

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh nằm ở trên.

middle (mặc định)

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh nằm ở giữa.

bottom

- Nội dung bên trong ô sẽ được canh nằm ở dưới.

Ví dụ:

<table border="1" height="400">
  <tr>
   <td valign="top">X</td>
   <td valign="middle">X</td>
   <td valign="bottom">X</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Nếu chúng ta đặt thuộc tính valign bên trong thẻ <tr> thì tất cả những ô nằm ở hàng đó đều sẽ được canh lề.

Ví dụ:

<table border="1" height="400">
  <tr valign="top">
   <td>X</td>
   <td>X</td>
   <td>X</td>
  </tr>
</table>
Xem ví dụ