Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các thẻ trong HTML

Thẻ Mô tả chức năng
<!-- -->

Xác định một đoạn chú thích

<!DOCTYPE>

Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng

<a>

Tạo một liên kết đến một tài liệu nào đó (khi người dùng bấm vào liên kết thì sẽ được chuyển đến tài liệu đó)

<abbr>

Định nghĩa một từ viết tắt

<address>

Xác định thông tin liên hệ của tác giả (hoặc chủ sở hữu) trang web

<audio>

Tạo một "trình phát nhạc" cho trang web

<b>

Xác định đoạn văn bản được in đậm

<base>

Xác định "đường dẫn cơ sở" trong trang web và kiểu mở liên kết mặc định

<bdo>

Điều hướng một đoạn văn bản được chỉ định

<big>

Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ to hơn văn bản bình thường

<blockquote>

Xác định một "đoạn trích dẫn" từ một website khác

<body>

Xác định phần thân của tài liệu HTML
(chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt)

<br>

Chèn một ngắt xuống dòng

<caption>

Tạo tiêu đề cho bảng

<code>

Xác định một đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh

<del>

Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản

<summary>
&
<details>

Tạo phần tử có dạng:

"chỉ hiển thị tiêu đề còn chi tiết bị ẩn, khi bấm vào tiêu đề thì chi tiết mới hiển thị"

<dialog>

Tạo một hộp thoại

<div>

Nhóm các phần tử lại với nhau để tiện cho việc định dạng cũng như thiết kế bố cục của trang web

<em>

Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng

<embed>

Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web

<figcaption>

Tạo một tiêu đề cho nội dung được đặt bên trong phần tử <figure>

<figure>

Xác định một nội dung cần được tách biệt rõ ràng

<footer>

Xác định phần chân của trang web

<frame>

Xác định một khung trong một bộ khung

<frameset>

Xác định một bộ khung

<h1> - <h6>

Tạo những đề mục quan trọng trong trang web

<head>

Xác định phần head của tài liệu HTML
(chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web)

<header>

Xác định phần đầu của trang web

<hr>

Tạo một đường kẻ phân cách nằm ngang

<html>

Xác định một tài liệu HTML

<i>

Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng

<iframe>

Nhúng một trang web khác vào trang web hiện tại

<img>

Chèn hình ảnh vào trang web

<ins>

Tạo một đường gạch chân lên văn bản

<kbd>

Xác định một từ (hoặc cụm từ) mang ý nghĩa là một phím hoặc tổ hợp phím

<li>

Xác định một "danh mục" trong danh sách

<main>

Xác định phần thân của trang web

<map>
&
<area>

Tạo một bản đồ ảnh

<mark>

Đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản

<meta>

Cung cấp thêm "thông tin về trang web" cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm

<meter>

Tạo phần tử có ý nghĩa giống như: thước đo, ổ đĩa, ....

<nav>

Xác định một tập hợp các liên kết & thường được sử dụng kết hợp với CSS để tạo một thanh menu

<noframes>

Xác định một nội dung sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ thẻ <frame>

<noscript>

Xác định một nội dung HTML sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ JavaScript hoặc đã tắt JavaScript

<object>

Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web

<ol>

Xác định một danh sách có thứ tự

<p>

Xác định một đoạn văn bản

<pre>

Giúp cho nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình được giữ nguyên định dạng giống như trong lúc soạn thảo

<progress>

Tạo một thanh tiến trình

<q>

Xác định một câu trích dẫn ngắn

<s>

Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản

<script>

Dùng để làm thùng chứa cho các câu lệnh JavaScript

<small>

Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ nhỏ hơn văn bản bình thường

<source>

Chỉ định tài nguyên cho trình nghe nhạc hoặc trình xem phim

<span>

Nhóm các phần tử nội tuyến lại với nhau để tiện cho việc định dạng CSS

<strong>

Xác định đoạn văn bản được in đậm

<style>

Dùng để làm thùng chứa cho các đoạn mã CSS

<sub>

Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa dưới văn bản bình thường

<sup>

Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa trên văn bản bình thường

<table>

Xác định phần tử là một cái bảng

<tbody>

Xác định những dòng nào thuộc "phần thân" của bảng

<td>

Xác định phần tử là một ô trong hàng

<tfoot>

Xác định những dòng nào thuộc "phần chân" của bảng

<th>

Xác định phần tử là một ô tiêu đề trong hàng

<thead>

Xác định những dòng nào thuộc "phần đầu" của bảng

<time>

Đánh dấu những phần văn bản là: thời gian, ngày tháng, ngày lễ, ....

<title>

Xác định tiêu đề của trang web

<tr>

Xác định phần tử là một hàng trong bảng

<track>

Chèn một bản phụ đề vào video

<u>

Tạo một đường gạch chân lên văn bản

<ul>

Xác định một danh sách không có thứ tự

<video>

Tạo một "trình xem phim" cho trang web

<wbr>

Ngắt bớt ký tự của một từ xuống dòng.

(trong trường hợp chiều rộng của phần tử không đủ để chứa hết từ đó)