Web Cơ Bản

Thẻ <source> trong HTML

1) Thẻ <source> trong HTML

- Thẻ <source> thường được dùng để chỉ định tài nguyên (tập tin audio, tập tin video) cho trình nghe nhạc hoặc trình xem phim trong trang web.

- Thẻ <source> phải được đặt bên trong phần tử <audio> hoặc <video>.

- Trong một phần tử <audio> hoặc <video> có thể có nhiều thẻ <source>.

- Lưu ý: Mục đích việc sử dụng nhiều thẻ <source> là đề phòng trường hợp nếu tập tin không tồn tại hoặc trình duyệt không hỗ trợ thì hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng tập tin của thẻ <source> kế tiếp.

Ví dụ:

<audio controls>
    <source src="../file/bell.ogg">
    <source src="../file/bell.mp3">
</audio>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Thẻ <source> là thẻ đơn, cho nên nó không có thẻ đóng.

2) Các thuộc tính của thẻ <source>

- Thẻ <source> có hai thuộc tính cơ bản:

- Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về hai thuộc tính đó:

src Xác định đường dẫn đến tập tin audio hoặc tập tin video mà bạn muốn nhúng vào trang web
type Xác định kiểu của tập tin audio hoặc tập tin video

2.1) Thuộc tính src

- Thuộc tính src dùng để xác định đường dẫn đến một tập tin audio hoặc tập tin video mà bạn muốn nhúng vào trang web.

- Lưu ý: "Đường dẫn đến tập tin" có thể là đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối.

Ví dụ:

<video controls>
    <source src="../file/bunny.mp4">
</video>
Xem ví dụ

2.2) Thuộc tính type

- Thuộc tính type dùng để xác định kiểu của tập tin audio hoặc tập tin video.

- Dưới đây là một số kiểu của tập tin audio:

Format MIME-type
MP3 audio/mpeg
Wav audio/wav
Ogg audio/ogg

- Dưới đây là một số kiểu của tập tin video:

Format MIME-type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg
Ví dụ:

<video controls>
    <source src="../file/bunny.mp4" type="video/mp4">
</video>
Xem ví dụ