Web Cơ Bản

Thẻ <small> trong HTML

- Thẻ <small> dùng để xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ nhỏ hơn văn bản bình thường.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <small>Lập Trình Web</small> cơ bản</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Ngoài ra, để thiết lập chữ có kích thước nhỏ, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính font-size trong CSS để thay thế.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <span style="font-size:8px">Lập Trình Web</span> cơ bản</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ