Web Cơ Bản

Thẻ <noframes> trong HTML

- Thẻ <noframes> dùng để xác định một nội dung HTML sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ thẻ <frame>

- Thẻ <noframes> được đặt bên trong phần tử <frameset>

Ví dụ:

- Nếu trình duyệt không hỗ trợ thẻ <frame> thì nội dung bên trong phần tử <noframes> sẽ được hiển thị


<frameset cols="50%,50%">
    <frame src="demo?file=1434">
    <frame src="demo?file=1435">
    <noframes>Rất tiết, trình duyệt của bạn không hỗ trợ frame</noframes>
</frameset>
Xem ví dụ