Web Cơ Bản

Thẻ <html> trong HTML

1) Thẻ <html> trong HTML

- Thẻ <html> dùng để nói cho trình duyệt biết "tập tin mà trình duyệt đang đọc là một tập tin HTML"

- Thẻ <html> là thẻ gốc của tập tin, nó dùng để chứa tất cả những thẻ khác ngoại trừ <!DOCTYPE>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề trang web</title>
  </head>
  <body>
    <p>Nội dung trang web</p>
  </body>
</html>

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <html> với định dạng CSS như sau:

html { 
  display: block;
}
html:focus { 
  outline: none;
}