Web Cơ Bản

Thẻ <figure> trong HTML

- Mặc định, phần tử <figure> sẽ được hiển thị với định dạng CSS là:

figure { 
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 40px;
  margin-right: 40px;
}

- Điều đó có nghĩa là phần tử <figure> sẽ là một phần tử khối, cách lề trái và lề phải 40 pixel, cách lề trên và lề dưới 1em (tương đương với 16 pixel)

- Với định dạng CSS đó, phần tử <figure> rất thích hợp dùng để xác định một nội dung cần được tách biệt rõ ràng, điển hình như: một bức ảnh, một biểu đồ, ....

Ví dụ:

<figure>
  <img src="../image/james-franco.jpg">
</figure>
Xem ví dụ