Web Cơ Bản

Thẻ <embed> trong HTML

1) Thẻ <embed> trong HTML

- Thẻ <embed> dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web.

- Tài liệu ở đây rất đa dạng, có thể là:

 • Một tập tin audio
 • Một tập tin video
 • Một trang web
 • Một tập tin pdf
 • Một tập tin flash
 • ....

- Tuy nhiên, thông thường thì thẻ <embed> không dùng để nhúng các tập tin audio, video, trang web.

(Vì để nhúng những loại tập tin đó, ta đã có các thẻ chuyên dụng như <audio>, <video>, <iframe>)

- Ví dụ: Dưới đây là một tập tin pdf được nhúng vào trang web bằng thẻ <embed>

- Lưu ý: Thẻ <embed> không có thẻ đóng.

2) Các thuộc tính của thẻ <embed>

- Thẻ <embed> có ba thuộc tính cơ bản.

- Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về ba thuộc tính đó:

src

Xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web

width

Xác định chiều rộng của phần tử <embed>

height

Xác định chiều cao của phần tử <embed>

2.1) Thuộc tính src

- Thuộc tính src dùng để xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web.

(Đường dẫn ở đây có thể là đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <embed src="../file/ban-khai-nhan-khau.pdf">
</body>
</html>
Xem ví dụ

2.2) Thuộc tính width

- Thuộc tính width dùng để xác định chiều rộng của phần tử <embed>

- Giá trị của thuộc tính width có thể được xác định theo một trong hai loại đơn vị:

 • px (pixel)
 • % (tỷ lệ phần trăm chiều rộng phần nội dung của phần tử cha của nó)

- Tuy nhiên, mặc định thì giá trị của thuộc tính width sẽ được xác định theo đơn vị px.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <embed src="../file/ban-khai-nhan-khau.pdf" width="100">
</body>
</html>
Xem ví dụ

2.3) Thuộc tính height

- Thuộc tính height dùng để xác định chiều cao của phần tử <embed>

- Giá trị của thuộc tính height có thể được xác định theo một trong hai loại đơn vị:

 • px (pixel)
 • % (tỷ lệ phần trăm chiều cao phần nội dung của phần tử cha của nó)
 • Nếu xác định chiều cao của phần tử <embed> dựa theo đơn vị % thì bắt buộc phần tử cha của nó phải có một chiều cao được xác định.

- Tuy nhiên, mặc định thì giá trị của thuộc tính height sẽ được xác định theo đơn vị px.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <embed src="../file/ban-khai-nhan-khau.pdf" height="100">
</body>
</html>
Xem ví dụ

3) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <embed> với định dạng CSS như sau:

embed:focus { 
  outline: none;
}