Web Cơ Bản

Thẻ <!DOCTYPE> trong HTML

- Thẻ <!DOCTYPE> dùng để xác định phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng (dựa vào phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng, trình duyệt sẽ lựa chọn sự hỗ trợ tốt nhất dành cho trang web của bạn)

- Thẻ <!DOCTYPE> phải được đặt ở vị trí trên cùng của tập tin.

Ví dụ:

Tập tin này sử dụng phiên bản HTML5


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tiêu đề trang web</title>
</head>
<body>
    <p>Nội dung trang web</p>
</body>
</html>

- Dưới đây là một số phiên bản HTML:

1) XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

2) XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

3) XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

4) XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

5) HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

6) HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

7) HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

8) HTML 5

<!DOCTYPE html>

- Lưu ý:

  • Thẻ <!DOCTYPE> sẽ không có bất kỳ hiển thị gì lên màn hình trình duyệt.
  • Hiện nay HTML5 là phiên bản mới nhất và được hỗ trợ mạnh mẽ nhất, do đó khuyến khích các bạn sử dụng thẻ <!DOCTYPE html>