Web Cơ Bản

Thẻ <code> trong HTML

1) Thẻ <code> trong HTML

- Thẻ <code> dùng để xác định một đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh.

(Mặc định, phần tử <code> được thiết lập font chữ monospace, font chữ này thích hợp cho mã lệnh)

Ví dụ:

- Câu lệnh được xác định bằng thẻ <code> có vẻ đẹp hơn câu lệnh được xác định bằng thẻ <p>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <code>SELECT Full_name, City FROM sinh_vien;</code>
    <p>SELECT Full_name, City FROM sinh_vien;</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <code> với định dạng CSS như sau:

code {
    font-family: monospace;
}