Web Cơ Bản

Thẻ <body> trong HTML

1) Thẻ <body> trong HTML

- Thẻ <body> xác định phần thân của một tài liệu HTML, nó dùng để chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt (ví dụ: văn bản, hình ảnh, các liên kết, ....)

- Thẻ <body> phải được đặt bên trong phần tử <html> và nằm sau phần tử <head>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>LẬP TRÌNH WEB</title>
  </head>
  <body>
    <p>Tài liệu hướng dẫn học lập trình web</p>
    <a href="http://webcoban.vn">Quay về trang chủ</a>
  </body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <body> với định dạng CSS như sau:

body { 
  display: block;
  margin: 8px;
}
body:focus { 
  outline: none;
}