Web Cơ Bản

Thẻ <blockquote> trong HTML

1) Thẻ <blockquote> trong HTML

- Thẻ <blockquote> dùng để xác định một "đoạn trích dẫn" từ một website khác.

- Cú pháp:

<blockquote cite="url nguồn của đoạn trích dẫn">đoạn trích dẫn</blockquote>
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h3>Bên dưới là một trích dẫn từ trang www.worldwildlife.org</h3>
  <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/about">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</blockquote>
</body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <blockquote> với định dạng CSS như sau:

blockquote {
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 40px;
  margin-right: 40px;
}