Web Cơ Bản

Thẻ <bdo> trong HTML

1) Thẻ <bdo> trong HTML

- Thẻ <bdo> dùng để điều hướng một đoạn văn bản được chỉ định.

- Cú pháp:

<bdo dir="ltr|rtl">đoạn văn bản mà bạn muốn điều hướng<bdo>

- Trong đó:

  • ltr (là giá trị mặc định) : văn bản sẽ được giữ nguyên theo chiều ban đầu của nó.
  • rtl : văn bản sẽ được đảo theo chiều ngược lại.
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>- Tài liệu học <bdo>Lập Trình Web</bdo> cơ bản.</p>
    <p>- Tài liệu học <bdo dir="ltr">Lập Trình Web</bdo> cơ bản.</p>
    <p>- Tài liệu học <bdo dir="rtl">Lập Trình Web</bdo> cơ bản.</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <bdo> với định dạng CSS như sau:

bdo { 
    unicode-bidi: bidi-override;
}