X
PHP
Các hướng dẫn cơ bản
Tham khảo chuyên sâu
X

Cách sử dụng hàm ltrim() trong PHP để xóa các ký tự khoảng trắng hoặc các ký tự được chỉ định ra khỏi vị trí đầu tiên phía bên trái của chuỗi

ltrim,hàm ltrim,ham ltrim,ltrim trong php,cách sử dụng hàm ltrim