Các hàm xử lý thời gian ngày tháng trong PHP

Các hàm xử lý thời gian ngày tháng trong PHP

Danh sách tất cả các hàm xử lý ngày tháng trong PHP

Hàm Mô tả chức năng
checkdateKiểm tra xem một ngày được xác định có hợp lệ hay không
date
date_add
date_create
date_create_from_format
data_create_immutable
data_create_immutable_from_format
date_date_set
date_default_timezone_get
date_default_timezone_set
date_diff
date_format
date_get_last_errors
date_interval_create_from_date_string
date_interval_format
date_isodate_set
date_modify
date_offset_get
date_parse
date_parse_from_format
date_sub
date_sun_info
date_sunrise
date_sunset
date_time_set
date_timestamp_get
date_timestamp_set
date_timezone_get
date_timezone_set
getdateLấy thông tin thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, ...) của thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm được xác định
gettimeofday
gmdate
gmmktime
gmstrftime
idate
localtime
microtime
mktime
strftime
strptime
strtotime
time
timezone_abbreviations_list
timezone_identifiers_list
timezone_location_get
timezone_name_from_ abbr
timezone_name_get
timezone_offset_get
timezone_open
timezone_transitions_get
timezone_version_get

Các hàm xử lý ngày tháng và thời gian trong PHP

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi