Các hàm toán học trong PHP


- Dưới đây là danh sách các hàm toán học được xây dựng sẵn trong PHP.

abs()

- Trả về giá trị tuyệt đối của một số.

bindec()

- Chuyển đổi một số nhị phân thành số thập phân.

ceil()

- Làm tròn (lên) một số đến số nguyên gần nhất.

decbin()

- Chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân.

dechex()

- Chuyển đổi một số thập phân thành số thập lục phân.

decoct()

- Chuyển đổi một số thập phân thành số bát phân.

deg2rad()

- Chuyển đổi số đo của một góc (độ) thành giá trị radian.

exp()

- Tính lũy thừa của cơ số e.

floor()

- Làm tròn (xuống) một số đến số nguyên gần nhất.

fmod()

- Trả về số dư từ một phép chia.

getrandmax()

- Trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi hàm rand().

hexdec()

- Chuyển đổi một số thập lục phân thành số thập phân.

hypot()

- Tính cạnh huyền của một tam giác vuông.

is_finite()

- Kiểm tra giá trị có phải là số hữu hạn hay không.

is_infinite()

- Kiểm tra giá trị có phải là số vô hạn hay không.

is_nan()

- Kiểm tra giá trị có phải là "không phải một số (not a number)" hay không.

lcg_value()

- Trả về một số trong khoảng 0 - 1

log()

- Trả về logarit tự nhiên của một số.

log10()

- Trả về logarit cơ số 10 của một số.

max()

- Trả về số lớn nhất (trong một mảng hoặc một tập hợp các số được chỉ định)

min()

- Trả về số nhỏ nhất (trong một mảng hoặc một tập hợp các số được chỉ định)

mt_getrandmax()

- Trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi hàm mt_rand().

mt_rand()

- Tạo một số nguyên ngẫu nhiên bằng thuật toán Mersenne Twister.

octdec()

- Chuyển đổi một số bát phân thành số thập phân.

pi()

- Trả về giá trị của PI.

pow()

- Tính lũy thừa.

rad2deg()

- Chuyển đổi giá trị radian thành số đo của một góc (độ).

rand()

- Tạo một số nguyên ngẫu nhiên.

round()

- Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất.

sqrt()

- Trả về giá trị căn bậc hai của một số.