Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

Hàm Mô tả chức năng
chdir()
chroot()
closedir()
dir()
getcwd()
opendir()
readdir()
rewinddir()
scandir()

Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi