Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP


chdir()

- Thay đổi thư mục làm việc hiện tại.

chroot()

- Thay đổi thư mục gốc.

closedir()

- Đóng thư mục xử lý.

dir()

- Trả về một thể hiện của lớp thư mục (Directory)

getcwd()

- Trả về thư mục làm việc hiện tại.

opendir()

- Mở một thư mục xử lý.

readdir()

- Trả về tên của một thư mục / tập tin kế tiếp (bên trong thư mục xử lý)

rewinddir()

- Quay về vị trí đầu tiên bên trong thư mục xử lý.

scandir()

- Trả về một mảng tên của các thư mục & tập tin nằm bên trong thư mục.