Viết chú thích (ghi chú) trong PHP


1) Chú thích là gì !?

- Trong ngôn ngữ lập trình PHP, chú thích là những đoạn mã mà khi trình biên dịch gặp phải chúng thì trình biên dịch sẽ bỏ qua (tức là những đoạn mã đó sẽ không được thực thi)

- Chú thích thường được dùng để ghi nhận lại những lời: giải thích, lưu ý, nhắc nhỡ, nhận xét , ....

- Ngoài ra, nó còn được dùng để vô hiệu hóa những đoạn mã PHP với mục địch phục vụ cho việc kiểm tra sự thực thi của các đoạn mã khác.

2) Cách ghi chú thích

- Chúng ta có hai cú pháp dùng để ghi chú thích:

 • Cú pháp 1: Đặt cặp dấu gạch chéo // phía trước nội dung chú thích.
 • Cú pháp 2: Dùng cặp dấu /* */ để bao bọc nội dung chú thích.

- Lưu ý: Cú pháp 1 chỉ áp dụng cho trường hợp nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng, còn đối với Cú pháp 2 thì có thể áp dụng cho trường hợp nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng hoặc trải dài trên nhiều dòng.

Ví dụ:

Những dòng lệnh bị đánh dấu là "chú thích" sẽ không được thực thi.


<?php
  //Tài liệu học lập trình PHP
  echo "<p>Lập Trình Web 01</p>";
  //echo "<p>Lập Trình Web 02</p>";
  echo "<p>Lập Trình Web 03</p>";
  /*echo "<p>Lập Trình Web 04</p>";
  echo "<p>Lập Trình Web 05</p>";
  echo "<p>Lập Trình Web 06</p>";*/
  echo "<p>Lập Trình Web 07</p>";
  echo "<p>Lập Trình Web 08</p>";
  /*echo "<p>Lập Trình Web 09</p>";*/
  echo "<p>Lập Trình Web 10</p>";
  /*Tài liệu học HTML
  Tài liệu học CSS
  Tài liệu học JavaScript*/
?>
Xem ví dụ