Các hàm xử lý mảng trong PHP

Các hàm xử lý mảng trong PHP

Danh sách tất cả các hàm xử lý mảng trong PHP

Hàm Mô tả chức năng
array_change_key_case Đổi tên của tất cả các phần tử trong mảng về dạng chữ in hoa hoặc chữ thường
array_chunk
array_column
array_combine
array_count_values
array_diff
array_diff_assoc
array_diff_key
array_diff_uassoc
array_diff_ukey
array_fill
array_fill_keys
array_filter
array_flip
array_intersect
array_intersect_assoc
array_intersect_key
array_intersect_uassoc
array_intersect_ukey
array_key_exists
array_keys
array_map
array_merge
array_merge_recursive
array_multisort
array_pad
array_pop
array_product
array_push
array_rand
array_reduce
array_replace
array_replace_recursive
array_reverse
array_search
array_shift
array_slice
array_splice
array_sum
array_udiff
array_udiff_assoc
array_udiff_uassoc
array_uintersect
array_uintersect_assoc
array_uintersect_uassoc
array_unique
array_unshift
array_values
array_walk
array_walk_recursive
arsort
asort
compact
count Đếm số lượng phần tử của một mảng
current
each
end
extract
in_array
key
krsort
ksort
list
natcasesort
natsort
next
pos
prev
range
reset
rsort
shuffle
sizeof
sort
uasort
uksort
usort

Các hàm xử lý mảng trong PHP

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi