WEB CƠ BẢN

Hàm fileatime() trong PHP


- Hàm fileatime() trả về thời điểm lần truy cập cuối cùng của một tập tin được chỉ định.

(thời điểm được tính bằng tổng số giây từ ngày 01/01/1970 UTC đến thời điểm lần truy cập cuối cùng)

- Cú pháp:

fileatime(đường dẫn đến tập tin mà bạn muốn kiểm tra)
Ví dụ
<?php
    echo fileatime("file/test.txt");
?>

Khi đó, trên màn hình sẽ hiển thị:

1505392378

- Để hiển thị thời điểm dưới dạng ngày tháng thì ta sử dụng kết hợp với hàm date() giống ví dụ sau:

Ví dụ
<?php
    echo date("d-m-Y H:i:s",fileatime("file/test.txt"));
?>

Khi đó, trên màn hình sẽ hiển thị:

14-09-2017 19:32:58