Web Cơ Bản

Cách xác định bộ chọn của một phần tử

- Như chúng ta đã biết: "Trong CSS, khi muốn định dạng cho một phần tử thì công việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là xác định phần tử mà mình muốn định dạng"

- Đối với phương pháp Inline CSS, việc xác định phần tử mà mình muốn định dạng khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần đặt thuộc tính style vào bên trong thẻ mở của phần tử, thế là xong !

- Tuy nhiên, đối với phương pháp Internal CSS & External CSS thì việc xác định phần tử mà mình muốn định dạng là một điều tương đối khó, bởi vì nó cần phải thông qua bộ chọn.

bộ chọn trong css

Vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là:

"làm thế nào để xác định bộ chọn của một phần tử !?"

1) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo id

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo id của nó.

#id
Ví dụ:

- Chọn phần tử có id là css


#css{
  color:blue;
}
Xem ví dụ

2) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo class

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo tên class của nó.

.class
Ví dụ:

- Chọn các phần tử có class là html


.html{
  color:blue;
}
Xem ví dụ

3) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo tên thẻ

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo tên thẻ.

tagname
Ví dụ:

- Chọn các phần tử <h1>


h1{
  color:blue;
}
Xem ví dụ

4) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo thuộc tính HTML

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo thuộc tính HTML.

[attribute]
Ví dụ:

- Chọn phần tử có chứa thuộc tính title


[title]{
  color:blue;
}
Xem ví dụ

5) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo giá trị thuộc tính HTML

- Đối với việc xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo "giá trị thuộc tính HTML" thì nó thường được chia ra thành sáu trường hợp (tương ứng với sáu loại bộ chọn)

Trường hợp 1:

- Giá trị của thuộc tính phải hoàn toàn trùng khớp với chuỗi ký tự được chỉ định.

[attribute=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với giá trị là yeu

[title="yeu"]{
  color:red;
}
Trường hợp 2:

- Giá trị của thuộc tính phải có chứa từ (word) được chỉ định.

[attribute~=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với điều kiện là giá trị của nó phải có chứa từ yeu

[title~="yeu"]{
  color:blue;
}
Trường hợp 3:

- Giá trị của thuộc tính phải có chứa chuỗi ký tự được chỉ định.

[attribute*=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với điều kiện là giá trị của nó phải có chứa chuỗi yeu

[title*="yeu"]{
  color:blue;
}
Trường hợp 4:

- Giá trị của thuộc tính phải được bắt đầu bởi chuỗi ký tự được chỉ định.

[attribute^=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với điều kiện là giá trị của nó phải bắt đầu bằng chuỗi tinh

[title^="tinh"]{
  color:blue;
}
Trường hợp 5:

- Giá trị của thuộc tính phải được kết thúc bởi chuỗi ký tự được chỉ định.

[attribute$=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với điều kiện là giá trị của nó phải kết thúc bởi chuỗi yeu

[title$="yeu"]{
  color:blue;
}
Trường hợp 6:

- Giá trị của thuộc tính phải được bắt đầu bởi một từ (word) được chỉ định.

- Lưu ý: Từ (word) đó phải là độc lập hoặc được nối tiếp bởi một dấu gạch nối.

[attribute|=value]

- Ví dụ: Chọn phần tử có thuộc tính title với điều kiện là giá trị của nó phải được bắt đầu bởi từ yeu

[title|="yeu"]{
  color:blue;
}

6) Xác định bộ chọn của phần tử dựa theo nhiều yếu tố

- Để xác định bộ chọn của một phần tử dựa theo nhiều yếu tố thì trước tiên chúng ta cần phải xác định bộ chọn của phần tử dựa theo từng yếu tố, sau đó ghép tất cả các bộ chọn lại với nhau.

Ví dụ:

- Để xác định bộ chọn của phần tử <h1>, có class là big, có thuộc tính title với giá trị là xin chao thì bộ chọn sẽ được viết như sau:


h1.big[title="xin chao"]{
  color:blue;
}
Xem ví dụ

- Lưu ý: Tên thẻ phải luôn được đặt ở vị trí đầu tiên.

7) Chọn tất cả các phần tử

- Dưới đây là cú pháp dùng để chọn hết tất cả các phần tử.

*
Ví dụ:

*{
  border:1px solid red;
}
Xem ví dụ