Web Cơ Bản

Cách xác định giá trị của một màu sắc trong CSS

- Trong CSS, màu sắc có thể được xác định dựa theo một trong sáu loại giá trị:

(1) Tên màu
(2) Giá trị RGB
(3) Giá trị HEX
(4) Giá trị RGBA
(5) Giá trị HSL
(6) Giá trị HSLA

- Tuy nhiên, trong số sáu loại giá trị dùng để xác định màu sắc thì thông thường các lập trình viên chỉ sử dụng chủ yếu bốn loại:

  • Tên màu
  • Giá trị RGB
  • Giá trị HEX
  • Giá trị RGBA
Ví dụ:

- Nếu muốn thiết lập chữ màu đỏ cho một phần tử nào đó thì thuộc tính color của phần tử đó phải nhận một trong các giá trị như sau:

red - Xác định dựa theo tên màu
rgb(255,0,0) - Xác định dựa theo giá trị RGB
#ff0000 - Xác định dựa theo giá trị HEX
rgba(255,0,0,1) - Xác định dựa theo giá trị RGBA
hsl(0,100%,50%) - Xác định dựa theo giá trị HSL
hsla(0,100%,50%,1) - Xác định dựa theo giá trị HSLA

1) TÊN MÀU

- Dưới đây là danh sách các "tên màu" được hỗ trợ trong CSS:

AliceBlue rgb(240,248,255) #F0F8FF
AntiqueWhite rgb(250,235,215) #FAEBD7
Aqua rgb(0,255,255) #00FFFF
Aquamarine rgb(127,255,212) #7FFFD4
Azure rgb(240,255,255) #F0FFFF
Beige rgb(245,245,220) #F5F5DC
Bisque rgb(255,228,196) #FFE4C4
Black rgb(0,0,0) #000000
BlanchedAlmond rgb(255,235,205) #FFEBCD
Blue rgb(0,0,255) #0000FF
BlueViolet rgb(138,43,226) #8A2BE2
Brown rgb(165,42,42) #A52A2A
BurlyWood rgb(222,184,135) #DEB887
CadetBlue rgb(95,158,160) #5F9EA0
Chartreuse rgb(127,255,0) #7FFF00
Chocolate rgb(210,105,30) #D2691E
Coral rgb(255,127,80) #FF7F50
CornflowerBlue rgb(100,149,137) #6495ED
Cornsilk rgb(255,248,220) #FFF8DC
Crimson rgb(220,20,60) #DC143C
Cyan rgb(0,255,255) #00FFFF
DarkBlue rgb(0,0,139) #00008B
DarkCyan rgb(0,139,139) #008B8B
DarkGoldenRod rgb(184,134,11) #B8860B
DarkGray rgb(169,169,169) #A9A9A9
DarkGreen rgb(0,100,0) #006400
DarkGrey rgb(169,169,169) #A9A9A9
DarkKhaki rgb(189,183,107) #BDB76B
DarkMagenta rgb(139,0,139) #8B008B
DarkOliveGreen rgb(85,107,47) #556B2F
Darkorange rgb(255,140,0) #FF8C00
DarkOrchid rgb(153,50,204) #9932CC
DarkRed rgb(139,0,0) #8B0000
DarkSalmon rgb(233,150,122) #E9967A
DarkSeaGreen rgb(143,188,143) #8FBC8F
DarkSlateBlue rgb(72,61,139) #483D8B
DarkSlateGray rgb(47,79,79) #2F4F4F
DarkSlateGrey rgb(47,79,79) #2F4F4F
DarkTurquoise rgb(0,206,209) #00CED1
DarkViolet rgb(248,0,211) #9400D3
DeepPink rgb(255,20,147) #FF1493
DeepSkyBlue rgb(0,191,255) #00BFFF
DimGray rgb(105,105,105) #696969
DimGrey rgb(105,105,105) #696969
DodgerBlue rgb(30,144,255) #1E90FF
FireBrick rgb(178,34,34) #B22222
FloralWhite rgb(255,250,240) #FFFAF0
ForestGreen rgb(34,139,34) #228B22
Fuchsia rgb(255,0,255) #FF00FF
Gainsboro rgb(220,220,220) #DCDCDC
GhostWhite rgb(248,248,255) #F8F8FF
Gold rgb(255,215,0) #FFD700
GoldenRod rgb(218,165,32) #DAA520
Gray rgb(218,218,218) #808080
Green rgb(0,218,0) #008000
Grey rgb(218,218,218) #808080
GreenYellow rgb(173,255,47) #ADFF2F
HoneyDew rgb(240,255,240) #F0FFF0
HotPink rgb(255,105,180) #FF69B4
IndianRed rgb(205,90,90) #CD5C5C
Indigo rgb(75,0,130) #4B0082
Ivory rgb(255,255,240) #FFFFF0
Khaki rgb(240,230,140) #F0E68C
Lavender rgb(230,230,230) #E6E6FA
LavenderBlush rgb(255,240,245) #FFF0F5
LawnGreen rgb(124,252,0) #7CFC00
LemonChiffon rgb(255,250,205) #FFFACD
LightBlue rgb(173,216,230) #ADD8E6
LightCoral rgb(240,128,128) #F08080
LightCyan rgb(224,255,255) #E0FFFF
LightGoldenRodYellow rgb(250,250,210) #FAFAD2
LightGray rgb(211,211,211) #D3D3D3
LightGreen rgb(144,238,144) #90EE90
LightGrey rgb(211,211,211) #D3D3D3
LightPink rgb(255,182,193) #FFB6C1
LightSalmon rgb(255,160,122) #FFA07A
LightSeaGreen rgb(32,178,170) #20B2AA
LightSkyBlue rgb(135,206,250) #87CEFA
LightSlateGray rgb(119,136,153) #778899
LightSlateGrey rgb(119,136,153) #778899
LightSteelBlue rgb(176,196,222) #B0C4DE
LightYellow rgb(255,255,224) #FFFFE0
Lime rgb(0,255,0) #00FF00
LimeGreen rgb(50,205,50) #32CD32
Linen rgb(250,240,230) #FAF0E6
Magenta rgb(255,0,255) #FF00FF
Maroon rgb(128,0,0) #800000
MediumAquaMarine rgb(102,205,170) #66CDAA
MediumBlue rgb(0,0,205) #0000CD
MediumOrchid rgb(186,85,211) #BA55D3
MediumPurple rgb(147,112,216) #9370D8
MediumSeaGreen rgb(60,179,113) #3CB371
MediumSlateBlue rgb(123,104,238) #7B68EE
MediumSpringGreen rgb(0,250,154) #00FA9A
MediumTurquoise rgb(72,209,204) #48D1CC
MediumVioletRed rgb(199,21,133) #C71585
MidnightBlue rgb(25,25,112) #191970
MintCream rgb(245,255,250) #F5FFFA
MistyRose rgb(255,228,225) #FFE4E1
Moccasin rgb(255,228,181) #FFE4B5
NavajoWhite rgb(255,222,173) #FFDEAD
Navy rgb(0,0,128) #000080
OldLace rgb(253,245,230) #FDF5E6
Olive rgb(128,128,0) #808000
OliveDrab rgb(107,142,35) #6B8E23
Orange rgb(255,165,0) #FFA500
OrangeRed rgb(255,69,0) #FF4500
Orchid rgb(218,112,214) #DA70D6
PaleGoldenRod rgb(238,232,170) #EEE8AA
PaleGreen rgb(152,251,152) #98FB98
PaleTurquoise rgb(175,238,238) #AFEEEE
PaleVioletRed rgb(216,112,147) #D87093
PapayaWhip rgb(255,239,213) #FFEFD5
PeachPuff rgb(255,218,185) #FFDAB9
Peru rgb(205,133,63) #CD853F
Pink rgb(255,192,203) #FFC0CB
Plum rgb(221,160,221) #DDA0DD
PowderBlue rgb(176,224,230) #B0E0E6
Purple rgb(128,0,128) #800080
Red rgb(255,0,0) #FF0000
RosyBrown rgb(188,143,143) #BC8F8F
RoyalBlue rgb(65,105,225) #4169E1
SaddleBrown rgb(139,69,19) #8B4513
Salmon rgb(250,128,114) #FA8072
SandyBrown rgb(244,164,96) #F4A460
SeaGreen rgb(46,139,87) #2E8B57
SeaShell rgb(255,245,238) #FFF5EE
Sienna rgb(160,82,45) #A0522D
Silver rgb(192,192,192) #C0C0C0
SkyBlue rgb(135,206,235) #87CEEB
SlateBlue rgb(106,90,255) #6A5ACD
SlateGray rgb(112,128,144) #708090
SlateGrey rgb(112,128,144) #708090
Snow rgb(255,250,250) #FFFAFA
SpringGreen rgb(0,255,127) #00FF7F
SteelBlue rgb(70,130,180) #4682B4
Tan rgb(210,180,140) #D2B48C
Teal rgb(0,128,128) #008080
Thistle rgb(216,191,216) #D8BFD8
Tomato rgb(255,99,71) #FF6347
Turquoise rgb(64,224,208) #40E0D0
Violet rgb(238,130,238) #EE82EE
Wheat rgb(245,222,179) #F5DEB3
White rgb(255,255,255) #FFFFFF
WhiteSmoke rgb(245,245,245) #F5F5F5
Yellow rgb(255,255,0) #FFFF00
YellowGreen rgb(145,205,50) #9ACD32

- Lưu ý: Tên màu không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường, ví dụ như ba giá trị GREEN Green green đều có chung một ý nghĩa.

2) GIÁ TRỊ RGB

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị RGB:

rgb(red,green,blue)

- Trong đó, các tham số red - green - blue phải là một số nguyên trong đoạn từ 0 đến 255.

000
rgb(0,0,0)

- Lưu ý: Khi giá trị của các tham số red - green - blue càng lớn thì màu sắc sẽ càng trở nên sáng hơn, ví dụ như giá trị rgb(0,0,0) là màu đen thì giá trị rgb(255,255,255) chính là màu trắng.

3) GIÁ TRỊ HEX

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị HEX:

#rrggbb

- Gần giống với giá trị RGB, giá trị HEX được tạo nên bởi ba tham số red (rr), green (gg), blue (bb).

- Tuy nhiên, điểm khác nhau chính là mỗi tham số của giá trị HEX phải được xác định bởi hai ký tự, mỗi ký tự phải là một chữ cái (a, b, c, d, e, f) hoặc một số nguyên (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

#008000
#0000fe
#ff0000
#ffa500
#000000
#00ffde

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý:

- Đối với loại giá trị HEX, các ký tự không phân biệt trường hợp chữ in hoa hay chữ thường, ví dụ như hai giá trị #ff00de và #FF00DE đều có chúng một ý nghĩa.

- Màu sắc sẽ sáng dần khi giá trị của các tham số tăng dần từ 00 lên FF.

- Giá trị HEX cũng có thể được viết dưới dạng 3 ký tự (một ký tự sẽ đại diện cho cả hai), ví dụ:

  • #000 tương đương với #000000
  • #DDD tương đương với #DDDDDD
  • #0DF tương đương với #00DDFF
  • #DEF tương đương với #DDEEFF

4) GIÁ TRỊ RGBA

- Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị RGBA:

rgba(red,green,blue,alpha)

- Như chúng ta đã thấy, giá trị RGBA khá giống với giá trị RGB. Tuy nhiên, nó có thêm một tham số alpha (tham số alpha dùng để xác định mức độ trong suốt của màu sắc, nó phải nhận giá trị là một số trong đoạn 0 - 1, mức độ trong suốt sẽ tăng dần khi giá trị giảm dần từ 1 xuống 0)

0001
rgba(0,0,0,1)

5) SỬ DỤNG CHROME ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT MÀU SẮC

- Ví dụ như khi đang lướt web, các bạn thấy một phần tử nào đó có màu đẹp quá, các bạn muốn lấy giá trị của màu sắc đó để sử dụng (nhưng không biết phải làm như thế nào)

- Thì ở trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình duyệt Chrome để xác định giá trị của một màu sắc được hiển thị trên trang web.

- Bước 1: Bấm phím F12 hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + C tại trang web chứa màu sắc mà các bạn muốn xác định, nhìn trên thanh menu chính chọn tab Elements, sau đó chọn tab Styles.

cách xác định giá trị của một màu sắc color trong css

- Bước 2: Nhìn cụm bên phải, các bạn sẽ thấy ở đó có một số bộ định dạng.

màu sắc trong css

- Bước 3: Di chuyển con trỏ vào góc phải phía dưới của một bộ định dạng bất kỳ thì các bạn sẽ thấy ở đó có một số tùy chọn (tại đây chọn Add color)

color trong css

- Bước 4: Sau khi đã chọn Add color, nếu các bạn nhấp chuột trái vào bất kỳ một vị trí nào trên trang web thì giá trị của màu sắc nằm tại vị trí đó sẽ được hiển thị bên trong khung (khoanh màu đỏ)

một số vấn đề về màu sắc color trong css