X
CSS
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Các thuộc tính định dạng văn bản (text) trong CSS, canh lề văn bản, chọn màu chữ, đổi sang kiểu chữ hoa chữ thường, thiết lập chiều cao mỗi hàng cho văn bản, khoảng cách giữa các từ ký tự

Các thuộc tính định dạng văn bản (text) trong CSS, canh lề văn bản, chọn màu chữ, đổi sang kiểu chữ hoa chữ thường, thiết lập chiều cao mỗi hàng cho văn bản, khoảng cách giữa các từ ký tự