X
CSS
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Các thuộc tính định dạng BẢNG TABLE trong CSS, tạo bảng có màu xen kẻ, tạo bảng kẻ sọc, tạo bảng đổi màu khi dí hover chuột, thiết lập kích thước cho bảng

Các thuộc tính định dạng BẢNG TABLE trong CSS, tạo bảng có màu xen kẻ, tạo bảng kẻ sọc, tạo bảng đổi màu khi dí hover chuột, thiết lập kích thước cho bảng