COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL


Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng.

Cú pháp

SELECT COUNT(*)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Đếm tổng số lượng sinh viên


SELECT COUNT(*)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

COUNT(*)
7
Ví dụ 2:

Đếm số lượng sinh viên có giới tính là nam. Đặt tên cột của bảng kết quả là so_luong_sinh_vien_nam.


SELECT COUNT(*) AS so_luong_sinh_vien_nam
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

so_luong_sinh_vien_nam
4
Ví dụ 3:

Đếm số lượng sinh viên có giới tính là nam và tuổi khác nhau.


SELECT COUNT(DISTINCT Age)
FROM sinh_vien
WHERE Gender= 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

COUNT(DISTINCT Age)
3
Ví dụ 4:

Đếm số lượng sinh viên có tuổi là 19, 20, 35. Đặt tên cột cho bảng kết quả là so_luong


SELECT COUNT(*) AS so_luong
FROM sinh_vien
WHERE Age IN (19,20,35);

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

so_luong
5