COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

COUNT(),Đếm số lượng mẫu tin,số lượng hàng,số lượng dữ liệu của bảng, trong MySQL

COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng.

Cú pháp

SELECT COUNT(*)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Đếm tổng số lượng sinh viên

SELECT COUNT(*)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

COUNT(*)
7

Ví dụ 2

Đếm số lượng sinh viên có giới tính là nam. Đặt tên cột của bảng kết quả là so_luong_sinh_vien_nam.

SELECT COUNT(*) AS so_luong_sinh_vien_nam
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

so_luong_sinh_vien_nam
4

Ví dụ 3

Đếm số lượng sinh viên có giới tính là nam và tuổi khác nhau.

SELECT COUNT(DISTINCT Age)
FROM sinh_vien
WHERE Gender= 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

COUNT(DISTINCT Age)
3

Ví dụ 4

Đếm số lượng sinh viên có tuổi là 19, 20, 35. Đặt tên cột cho bảng kết quả là so_luong

SELECT COUNT(*) AS so_luong
FROM sinh_vien
WHERE Age IN (19,20,35);

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

so_luong
5

COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi