Cách truy xuất dữ liệu trong MySQL


Cú pháp truy xuất dữ liệu

Khi bạn muốn truy xuất dữ liệu (lấy dữ liệu) của một bảng nào đó, chúng ta có 2 cú pháp:

Cú pháp 1:
SELECT * FROM name_table;

Cú pháp này sẽ truy xuất tất cả dữ liệu của bảng có tên là name_table.
Lưu ý: Dấu sao (*) có nghĩa là chọn hết các cột của bảng.

Cú pháp 2:
SELECT name_column1, name_column2 FROM name_table;

Cú pháp này sẽ truy xuất tất cả dữ liệu của hai cột có tên là name_column1 và name_column2 trong bảng có tên là name_table.

Ví dụ truy xuất dữ liệu bằng cú pháp 1

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Bây giờ, dùng cú pháp 1 để truy xuất tất cả dữ liệu trong bảng sinh_vien.

SELECT * FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ truy xuất dữ liệu bằng cú pháp 2

Bây giờ, chúng ta dùng cú pháp 2 để truy xuất dữ liệu của cột Full_name và cột City:

SELECT Full_name, City FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name City
Nguyen Thanh Nhan Can Tho
Pham Thu Huong Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Soc Trang
Bui Thanh Bao Soc Trang
Le My Nhan Can Tho
Tan Thuc Bao An Giang
Trinh Giao Kim Bac Lieu