Cách thêm dữ liệu vào bảng trong MySQL


Cú pháp thêm dữ liệu vào bảng

Để thêm dữ liệu (một hàng) vào bảng, chúng ta có 2 cú pháp:

Cú pháp 1:
INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3);

Trong đó:

  • table_name là tên của bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu vào.
  • value1, value2, value3 lần lượt là giá trị của cột 1, cột 2, cột 3 của bảng.

Lưu ý: Đối với cú pháp này, bạn phải đảm bảo điền đủ số value (Ví dụ: bảng có 6 cột, thì phải điền đủ 6 value). Nếu không, khi chạy lệnh sẽ bị lỗi.

Cú pháp 2:
INSERT INTO table_name (column1,column2,column3)
VALUES (value1,value2,value3);

Trong đó:

  • column1, column2, column3 lần lượt là tên của cột 1, cột 2, cột 3.
  • value1, value2, value3 lần lượt là giá trị của cột 1, cột 2, cột 3.

Lưu ý: Đối với cú pháp này, bạn phải đảm bảo số lượng column phải bằng với số lượng value. Nếu không, khi chạy lệnh sẽ bị lỗi.

Ví dụ thêm dữ liệu vào bảng sinh_vien

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Bây giờ chúng ta sẽ thêm một hàng: Full_name (Trinh Giao Kim), Gender (Nam), Age (44), City (Bac Lieu).

Áp dụng cú pháp 1:
INSERT INTO sinh_vien VALUES ("Trinh Giao Kim","Nam","44","Bac Lieu");
Áp dụng cú pháp 2:
INSERT INTO sinh_vien (Full_name, Gender, Age, City)
VALUES ("Trinh Giao Kim","Nam","44","Bac Lieu");

Lưu ý: Các tên cột như: Full_name, Gender, Age, City KHÔNG đặt trong cặp dấu móc đơn '' hoặc móc kép ""

Kiểm tra lại bảng sinh_vien, ta thấy có một hàng mới vừa được thêm vào.

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Thêm dữ liệu vào bảng với các cột được chỉ định

Ví dụ, bạn muốn thêm vào bảng sinh_vien một hàng chỉ gồm 2 cột là: Full_name (Bui Nguyen Khanh), Age (27). Khi đó dùng câu lệnh sau:

INSERT INTO sinh_vien (Full_name, Age) VALUES ("Bui Nguyen Khanh","27");

Kiểm tra lại bảng sinh_vien, ta thấy có một hàng mới vừa được thêm vào.

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Bui Nguyen Khanh NULL 27 NULL

Lưu ý: Ở đây, cột Gender và City là NULL (lý do là khi thêm hàng này vào, cột Gender và City bị bỏ trống nên giá trị của nó là NULL)