(ALTER) Sửa đổi cấu trúc bảng trong MySQL


Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng.

Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như:

  • Thêm vào bảng một cột mới.
  • Xóa bỏ một cột trong bảng
  • Sửa một cột trong bảng
  • Đổi tên bảng

Cú pháp

Cú pháp thêm vào bảng một cột mới

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Cú pháp xóa bỏ một cột trong bảng

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Cú pháp sửa một cột trong bảng

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;

Cú pháp đổi tên bảng

ALTER TABLE table_name 
RENAME TO new_table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Ví dụ 1:

Thêm vào bảng một cột mới có tên là SO_DIEN_THOAI, kiểu dữ liệu là INT


ALTER TABLE sinh_vien
ADD SO_DIEN_THOAI INT;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau:

Full_name Gender Age City SO_DIEN_THOAI
Ví dụ 2:

Xóa bỏ cột City trong bảng sinh_vien


ALTER TABLE sinh_vien
DROP COLUMN City;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau:

Full_name Gender Age SO_DIEN_THOAI
Ví dụ 3:

Sửa kiểu dữ liệu của cột Age thành SMALLINT


ALTER TABLE sinh_vien
MODIFY COLUMN AGE SMALLINT;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau (Lưu ý: kiểu dữ liệu của cột Age đã được thay đổi thành SMALLINT):

Full_name Gender Age SO_DIEN_THOAI
Ví dụ 4:

Đổi tên bảng sinh_vien thành sinh_vien_dai_hoc_can_tho


ALTER TABLE sinh_vien 
RENAME TO sinh_vien_dai_hoc_can_tho;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien đã được đổi tên thành sinh_vien_dai_hoc_can_tho