Web Cơ Bản

Các phương thức thiết lập thuộc tính Class trong jQuery

Các phương thức addClass(), removeClass(), toggleClass() trong jQuery được dùng để thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

WEB CƠ BẢN

Phương thức addClass() trong jQuery

Phương thức addClass() được dùng để thêm giá trị cho thuộc tính class cho phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").addClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ thêm class có tên là "red" và "big" cho phần tử <h4> có id là "abc", và phần tử <div>


$("h4#abc, div").addClass("red big");
Xem ví dụ

Phương thức removeClass() trong jQuery

Phương thức removeClass() được dùng để xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").removeClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa class có tên là "red" và "big" của phần tử <h4> có id là "abc", và phần tử <div>


$("h4#abc, div").removeClass("red big");
Xem ví dụ

Phương thức toggleClass() trong jQuery

Phương thức toggleClass() được dùng để luân chuyển giữa việc thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").toggleClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ luân chuyển giữa việc thêm/xóa class có tên là "red" và "big" của phần tử <h4> có id là "abc", và phần tử <div>


$("h4#abc, div").toggleClass("red big");
Xem ví dụ