Web Cơ Bản

Phương thức forward() của đối tượng History

- Phương thức forward() của đối tượng history dùng để tới trang được truy cập sau trang hiện tại trong lịch sử của cửa sổ trình duyệt.

- Phương thức forward() có ý nghĩa giống như khi ta bấm vào nút "tiến" trên trình duyệt.

tiến tới trang sau history forward trong javascript

1) Cú pháp

- Để tới trang kế tiếp, ta truy cập vào phương thức forward() của đối tượng history:

history.forward()

2) Một số ví dụ

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <a href="demo?file=1626">Click here</a>

  <br><br>

  <button type="button" onclick="toi_trang_ke_tiep()">Tới trang kế tiếp</button>

  <script>
    function toi_trang_ke_tiep(){
      history.forward();
    }
  </script>

</body>
</html>
Xem ví dụ

- Phương thức forward() sẽ không hoạt động nếu như trong lịch sử của cửa sổ trình duyệt không tồn tại bất kỳ trang nào được truy cập sau trang hiện tại. Xem ví dụ