Web Cơ Bản

Thuộc tính source trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Một biểu thức chính quy có dạng /chuỗi mẫu/bổ nghĩa

Thuộc tính source dùng để trả về phần chuỗi mẫu của biểu thức chính quy.

Cú pháp:

biểu_thức_chính_quy.source
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var reg = /([abc]|web)/gi;
        var patt = reg.source;
        document.getElementById("demo").innerHTML = patt;
    </script>
</body>
</html>
Xem ví dụ