Web Cơ Bản

Siêu ký tự \W trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Siêu ký tự \W được dùng để tìm các ký tự KHÔNG PHẢI là chữ, số, hoặc dấu gạch dưới _

Cú pháp:

new RegExp("\\W","bổ nghĩa")

hoặc

/\W/bổ nghĩa
Ví dụ:

Tìm các ký tự không phải là chữ, số hoặc dấu gạch dưới trong chuỗi "toi co 500k & 200$ T_T"

var str = "toi co 500k & 200$ T_T";
var patt = /\W/g;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có nền màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

toi co 500k & 200$ T_T