Web Cơ Bản

Siêu ký tự . trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Siêu ký tự . được dùng để đại diện cho một ký tự bất kỳ

Cú pháp:

new RegExp(".","bổ nghĩa")

hoặc

/./bổ nghĩa
Ví dụ 1:

Tìm các từ có dạng w.b trong chuỗi "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /w.b/gi;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 2:

Tìm các từ có dạng o... trong chuỗi "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /o.../g;
var result = str.match(patt);

Những từ có nền màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016